Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

-->

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskanie w gimnazjum
i szczególne osiągnięcia ucznia

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski dopuszczający - 2 punkty 18 punktów
dostateczny - 8 punktów
dobry - 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący - 18 punktów
Matematyka jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Język obcy jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy:
 • historia lub geografia lub informatyka

Pozostałe klasy technikum i branżowej szkoły zawodowej I stopnia:

 • fizyka lub informatyka lub technika.
jak w przypadku
języka polskiego
18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł finalisty, laureata w zawodach: wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie reguluje "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. poz. 586 § 6.1."
18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Zasady przyznawania punktów dla osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego reguluje "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. poz. 586 § 8.1."
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 • maksymalnie 20 punktów
 • maksymalnie 20 punktów
 • maksymalnie 20 punktów
 • maksymalnie 20 punktów
 • maksymalnie 20 punktów
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów