Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

Kształcimy zawodowo!

-->

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W POWIATACH OBJĘTYCH REKRUTACJĄ ELEKTRONICZNĄ

(Na podstawie postanowienia  Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.)

 

Termin

Wydarzenie

Od 18 maja
do
18 czerwca 2018r.
(do godz. 12.00)
1. Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół.
2. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
Od 22 czerwca
do 26 czerwca 2018r.
(od godz. 09:00
do godz.
15:00)
Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzonych kserokopi wymienionych wyżej dokumentów.
6 lipca 2018r.
(do godz. 10:00)
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły.
Od 6 lipca 2018r.
(od godz. 09:00
do godz.
15:00)
Wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

6 lipca 2018r.
(od godz. 09:00
do godz.15:00),

9 lipca 2018r.
(od godz. 09:00
do godz.17:00),

Od 10 lipca
do 12 lipca 2018r.
(od godz. 09:00
do godz.15:00)

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub osobiście przez kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku uczniów, którzy będą pobierać naukę zawodu w oparciu o „Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” uczeń dołącza kopię w/w umowy lub oświadczenie pracodawcy o przyjęciu pracownika młodocianego do swojego zakładu.

13 lipca 2018r.
(do godz. 10:00)
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do szkoły.
Od 13 lipca
do
13 sierpnia 2018r.
(od godz.
09:00
do godz. 15:00)
Postępowanie uzupełniające - składanie przez kandydatów oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
Do 14 sierpnia 2018r.
(do godz. 10:00)
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
Od 16 sierpnia
do  31 sierpnia 2018r.
(od godz. 09:00
do godz. 15:00)

Informacje o wolnych miejscach w sekretariacie szkoły.